Statut Szkoły Sobotniej

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Szkoła Sobotnia jest placówką edukacyjno-wychowawczą, niedochodową i podlegającą Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
  2. Siedziba Szkoły Sobotniej mieści się w budynku szkolnym St. Ansgar-Schule, Bürgerweide 33 w Hamburgu. Adres korespondencyjny: Gr. Freiheit 41, 22767 Hamburg.
  3. Podstawą prawną działalności Szkoły Sobotniej jest niniejszy Statut.

§ 2. Cel i zadania szkoły

  1. Szkoła Sobotnia Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu funkcjonuje na zasadach organizacji kościelnej.
  1. Głównym założeniem szkoły jest działanie na korzyść dzieci i ich polskojęzycznych rodzin mieszkających w Hamburgu i jego okolicach, poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych, podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji chrześcijańskiej oraz wspieranie dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości.

§ 3. Organizacja Szkoły Sobotniej

  1. Uczęszczanie do Szkoły Sobotniej w Hamburgu jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem niemieckim.
  2. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem statutu szkoły.
  3. Zajęcia w szkole odbywają się generalnie od połowy sierpnia do końca lipca, w soboty, w cyklu dwuzmianowym. Pierwsza zmiana od godz. 9.30 do 12.30 i druga zmiana od godz. 13.30 do 16.30. Szkoła może organizować inne, dodatkowe zajęcia.
  4. Szkoła zapewnia uczniom możliwość:
    - rozwijania umiejętności pisania i czytania w języku polskim oraz posługiwania się poprawną polszczyzną
    - rozwijania wiedzy o polskiej kulturze, historii i geografii
    - zdobywania wiedzy religijnej w języku polskim
    - przystąpienia w kl. 3 do uroczystej I Komunii św.
    - kształtowania postawy szacunku wobec kultury rodzimej oraz innych kultur
    - wspierania dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości.
  5. Działalność szkoły regulowana jest przez:
    - statut szkoły
    - program nauczania
    - kalendarz zajęć.

§ 4. Władze i organa szkoły:

  1. Społeczność szkolną stanowią uczniowie, ich rodzice (opiekunowie), pracownicy szkoły oraz osoby wspierające działalność szkoły.
  2. Naczelnym organem Szkoły Sobotniej jest:
    - Dyrektor szkoły
    - Rada Pedagogiczna
    - Rada Rodziców.
  3. Dyrektor szkoły:
    - obowiązki dyrektora szkoły pełni każdorazowy proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu
    - reprezentuje szkołę na zewnątrz
    - kieruje pracą szkoły
    - zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym
    - przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na nauczycieli
    - podejmuje decyzje o zwalnianiu nauczycieli.
  4. Rada Pedagogiczna:
    - Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele szkoły i Dyrektor jako jej przewodniczący
    - nauczycielami w szkole mogą być osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi
    - osoba ucząca winna cechować się kulturą osobistą i opanowaniem wobec dzieci, a także rodziców (opiekunów)
    - Rada Pedagogiczna na wniosek Dyrektora ustala program nauczania i dostosowuje go do potrzeb uczniów
    - dobiera lub przygotowuje własne podręczniki szkolne w oparciu o podstawę programową i potrzeby uczniów
    - ustala system oceniania i nagród
    - na koniec roku szkolnego wypisuje świadectwa szkolne
    - sprawuje pieczę nad organizacją imprez szkolnych, obchodów i uroczystości
    - członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo egzekwowania od uczniów dobrych wyników nauczania i nienagannej dyscypliny
    - zadaniem każdego członka Rady Pedagogicznej jest informowanie rodziców (opiekunów) o postępach uczniów, o trudnościach w prowadzeniu zajęć oraz mobilizowanie rodziców (opiekunów) do aktywnej pomocy w szkole
    - sprawy przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej są objęte tajemnicą zawodową.
  5. Rada Rodziców:
    - w jej skład wchodzi przewodniczący Rady Rodziców i członkowie
    - zajmuje się organizowaniem imprez szkolnych dla dzieci i rodziców
    - świadczy pomoc w organizowaniu wycieczek i wakacji letnich w Polsce
    - świadczy pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
    - pomaga w zbieraniu środków finansowych na potrzeby szkoły.

§ 5. Finanse szkoły

      1. Środki finansowe potrzebne na funkcjonowanie szkoły pochodzą głównie:
          - z "Kurii Arcybiskupiej w Hamburgu"
          - ze składek rodziców
          - z dotacji organizacji lub osób prywatnych
          - z imprez szkolnych.

Kontakt

Polnische Katholische Mission
Polska Misja Katolicka

Große Freiheit 41
22767 Hamburg

Tel:  (+49) 40 / 31 00 40
Fax: (+49) 40 / 18 01 64 53
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polecane strony

Polska Misja Katolicka w NiemczechErzbistum Hamburg   Diecezja Pelplińska Stolica Apostolska  Konferencja Episkopatu PolskiGość NiedzielnyPortal Mateusz.pl Katolicka Agencja Informacyjna
Ta strona używa plików Cookies. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Strony internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
Dalsze informacje Ok