Statut Szkoły Sobotniej

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Sobotnia jest placówką edukacyjno-wychowawczą, niedochodową i podlegającą Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
 2. Siedziba Szkoły Sobotniej mieści się w budynku szkolnym St. Ansgar-Schule, Bürgerweide 33 w Hamburgu. Adres korespondencyjny: Gr. Freiheit 41, 22767 Hamburg.
 3. Podstawą prawną działalności Szkoły Sobotniej jest niniejszy Statut.

§ 2. Cel i zadania szkoły

 1. Szkoła Sobotnia Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu funkcjonuje na zasadach organizacji kościelnej.
 1. Głównym założeniem szkoły jest działanie na korzyść dzieci i ich polskojęzycznych rodzin mieszkających w Hamburgu i jego okolicach, poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych, podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji chrześcijańskiej oraz wspieranie dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości.

§ 3. Organizacja Szkoły Sobotniej

 1. Uczęszczanie do Szkoły Sobotniej w Hamburgu jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem niemieckim.
 2. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem statutu szkoły.
 3. Zajęcia w szkole odbywają się generalnie od końca sierpnia lub początku września do połowy lipca, w soboty, w cyklu jednozmianowym. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 i trwają do 12.20. Po zajęciach, o godz. 12.30 rozpoczyna się Msza św. Szkoła może organizować inne, dodatkowe zajęcia.
 4. Szkoła zapewnia uczniom możliwość:
  - rozwijania umiejętności pisania i czytania w języku polskim oraz posługiwania się poprawną polszczyzną
  - rozwijania wiedzy o polskiej kulturze, historii i geografii
  - zdobywania wiedzy religijnej w języku polskim
  - przystąpienia w kl. 3 do uroczystej I Komunii św.
  - kształtowania postawy szacunku wobec kultury rodzimej oraz innych kultur
  - wspierania dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości.
 5. Działalność szkoły regulowana jest przez:
  - statut szkoły
  - program nauczania
  - kalendarz zajęć.

§ 4. Władze i organa szkoły:

 1. Społeczność szkolną stanowią uczniowie, ich rodzice (opiekunowie), pracownicy szkoły oraz osoby wspierające działalność szkoły.
 2. Naczelnym organem Szkoły Sobotniej jest:
  - Dyrektor szkoły
  - Rada Pedagogiczna
  - Rada Rodziców.
 3. Dyrektor szkoły:
  - obowiązki dyrektora szkoły pełni każdorazowy proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu
  - reprezentuje szkołę na zewnątrz
  - kieruje pracą szkoły
  - zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym
  - przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na nauczycieli
  - podejmuje decyzje o zwalnianiu nauczycieli.
 4. Rada Pedagogiczna:
  - Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele szkoły i Dyrektor jako jej przewodniczący
  - nauczycielami w szkole mogą być osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi
  - osoba ucząca winna cechować się kulturą osobistą i opanowaniem wobec dzieci, a także rodziców (opiekunów)
  - Rada Pedagogiczna na wniosek Dyrektora ustala program nauczania i dostosowuje go do potrzeb uczniów
  - dobiera lub przygotowuje własne podręczniki szkolne w oparciu o podstawę programową i potrzeby uczniów
  - ustala system oceniania i nagród
  - na koniec roku szkolnego wypisuje świadectwa szkolne
  - sprawuje pieczę nad organizacją imprez szkolnych, obchodów i uroczystości
  - członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo egzekwowania od uczniów dobrych wyników nauczania i nienagannej dyscypliny
  - zadaniem każdego członka Rady Pedagogicznej jest informowanie rodziców (opiekunów) o postępach uczniów, o trudnościach w prowadzeniu zajęć oraz mobilizowanie rodziców (opiekunów) do aktywnej pomocy w szkole
  - sprawy przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej są objęte tajemnicą zawodową.
 5. Rada Rodziców:
  - w jej skład wchodzi przewodniczący Rady Rodziców i członkowie
  - zajmuje się organizowaniem imprez szkolnych dla dzieci i rodziców
  - świadczy pomoc w organizowaniu wycieczek i wakacji letnich w Polsce
  - świadczy pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
  - pomaga w zbieraniu środków finansowych na potrzeby szkoły.

§ 5. Finanse szkoły

      1. Środki finansowe potrzebne na funkcjonowanie szkoły pochodzą głównie:
          - z "Kurii Arcybiskupiej w Hamburgu"
          - ze składek rodziców
          - z dotacji organizacji lub osób prywatnych
          - z imprez szkolnych.

Kontakt

Polnische Katholische Mission
Polska Misja Katolicka

Große Freiheit 41
22767 Hamburg

Tel:  (+49) 40 / 31 00 40
Fax: (+49) 40 / 18 01 64 53
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polecane strony

Polska Misja Katolicka w NiemczechErzbistum Hamburg   Diecezja Pelplińska Stolica Apostolska  Konferencja Episkopatu PolskiGość NiedzielnyPortal Mateusz.pl Katolicka Agencja Informacyjna
Ta strona używa plików Cookies. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Strony internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
Dalsze informacje Ok