Statut

Statut Rady Parafialnej
Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu

 

I. Rada Parafialna.

§ 1

 1. W każdej Misji Obcojęzycznej (Ausländermission) „cum cura animarum” należy utworzyć Radę Parafialną w myśl Motu Proprio „Pastoralis Migratorum Cura” o duszpasterstwie emigrantów z 15 sierpnia 1969 r. Oprócz tego obowiązują wskazania Niemieckiej Konferencji Biskupów dla duszpasterstwa katolików innego języka ojczystego: „Jeden Kościół w wielu językach i w wielu narodach” z dnia 13 marca 2003 r.
 2. Rada Parafialna jest, zgodnie z treścią dekretu soborowego „O zadaniu pasterskim biskupów” (nr 27), Radą Pastoralną wiernych, uznanym organem przez biskupa miejsca – w rozumieniu dekretu soborowego „O apostolacie świeckich” (nr 26) – do koordynacji apostolatu świeckich w Misji Obcojęzycznej i do wspierania apostolskiej działalności wiernych.

 

II. Cele i zadania Rady Parafialnej.

§ 2

Rada Parafialna służy budowaniu żywotnej wspólnoty wiernych i urzeczywistnianiu zbawczego i misyjnego posłannictwa Kościoła. Zadaniem Rady Parafialnej jest, odpowiednio do zakresu spraw, doradzać, wspomagać i wspierać poczynania duszpasterskie w Misji. Rada Parafialna ma być płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za wspólnotę parafialną.

§ 3

Zadaniem Rady Parafialnej jest rozpoznawanie potrzeb religijno-duchowych wiernych, a także innych czynników warunkujących działalność duszpasterską Misji oraz informowanie o nich ks. Proboszcza.

§ 4

Rada Parafialna inspiruje nowe projekty i przedsięwzięcia służące rozwijaniu działalności duszpasterskiej Misji, a tym samym budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Za realizację każdej propozycji odpowiedzialna jest osoba ją zgłaszająca lub zespół wyznaczony przez Radę Parafialną, którzy mogą uzyskać wsparcie duszpasterzy i pozostałych członków Rady Parafialnej.

§ 5

Rada Parafialna troszczy się o zachowanie żywotności języka polskiego i całego dziedzictwa kulturowego praojców, dzięki któremu realizuje się i ubogaca życie duchowe, i religijne wiernych należących do Misji.

§ 6

Członkowie Rady Parafialnej rozbudzają u siebie, jak i u innych poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne (duchowe i materialne) Misji oraz duszpasterstwa polonijnego w Niemczech, a także Kościoła Powszechnego.

§ 7

Rada Parafialna ma za zadanie również przyczyniać się do nawiązywania kontaktów z miejscowym Kościołem parafialnym i diecezjalnym oraz z misjami innych narodowości w duchu chrześcijańskiej integracji.

§ 8

Rada Parafialna reprezentuje, w porozumieniu z ks. Proboszczem, sprawy duszpasterskie Misji wobec kościelnych i świeckich władz niemieckich, posyłając swych przedstawicieli do gremiów ponadparafialnych oraz reprezentując sprawy katolików Misji na forum publicznym.

 

III. Skład i kadencja Rady Parafialnej.

§ 9

 1. Wybór Rady Parafialnej dokonywany jest zgodnie ze wskazaniami Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech i Sufragana archidiecezji hamburskiej, odpowiedzialnego za duszpasterstwo obcokrajowców w diecezji, z dnia 15 lutego 2010 roku.
 2. Rada Parafialna składa się z członków wchodzących w jej skład z urzędu, z nominacji ks. Proboszcza i z wyboru.
 3. Do Rady Parafialnej z urzędu należą:
  a) ksiądz proboszcz Misji,
  b) księża pracujący w Misji,
  c) przedstawicielka Zgromaszenia Sióstr Zakonnych,
  d) referent pastoralny Misji.
 4. Pozostałych członków Rady Parafialnej wybiera się spośród zgłoszonych przez wiernych kandydatów. Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur ogłasza ks. Proboszcz, zgodnie z kalendarzem wyborów do Rad Parafialnych archidiecezji hamburskiej. Zgłoszenia kandydatów dokonują wierni w formie pisemnej, uzasadniając swój wybór i podając swoje dane osobowe, jak też dokładne dane osobowe zgłaszanego kandydata, wraz z jego adresem i numerem telefonu. Zgłoszenia kandydatów do Rady Parafialnej można nadsyłać przez okres 60 dni. Po upływie tego czasu lista kandydatów do Rady Parafialnej zostaje podana przez ks. Proboszcza do publicznej informacji. Wierni mają prawo zgłosić swoje zastrzeżenia i wątpliwości co do poszczególnych kandydatów
 5. W celu dokonania wyboru Rady Parafialnej ks. Proboszcz powołuje czteroosobową Komisję Skrutacyjną, która wybiera kandydatów na członków Rady. Do Komisji Skrutacyjnej mogą zostać powołani przez ks. Proboszcza również zgłoszeni przez parafian kandydaci na członków Rady Parafialnej. Członkowie Komisji Skrutacyjnej stają się automatycznie członkami Rady Parafialnej z nominacji ks. Proboszcza.
 6. Po upływie 30 dni od opublikowania ostatecznej listy kandydatów, gdy nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia, wybrać należy odpowiednią co do liczby radę. Nazwiska wyłonionych kandydatów powinny być podane do publicznej wiadomości oraz zgłoszone w miejscowej Kurii Arcybiskupiej i w Rektoracie PMK.
 7. W skład Rady Parafialnej wchodzi 12 osób świeckich, należących do Kościoła rzymskokatolickiego. W Radzie Parafialnej powinien być reprezentowany:
  a) każdy filialny (dojazdowy) ośrodek duszpasterski Misji,
  b) każda grupa stanowa i wiekowa,
  c) działające w Misji stowarzyszenia czy organizacje o charakterze religijno-kulturalnym.

§ 10

 1. Okres kadencji Rady Parafialnej wynosi cztery lata i kończy się ukonstytuowaniem nowej Rady Parafialnej.
 2. Poszczególni członkowie rady mogą zostać odwołani przez ks. Proboszcza przed upływem kadencji w następujących wypadkach:
  a) bez usprawiedliwionego powodu nie biorą udziału w posiedzeniach Rady,
  b) nie angażują się aktywnie w pracę dla dobra Misji lub działają na jej szkodę,
  c) ich wypowiedzi odnośnie wiary i zasad moralnych są niezgodne z nauką Kościoła,
  d) ich życie osobiste jest niezgodne z zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej,
  e) wystąpili dobrowolnym aktem przed urzędnikiem państwowym lub kościelnym z Kościoła katolickiego.
 3. Na miejsce odwołanego członka Rady ks. Proboszcz mianuje innego, o czym powiadamia wiernych. Na rozwiązanie całej Rady Parafialnej przed upływem jej kadencji wymagana jest pisemna zgoda Rektoratu PMK.
 4. Jakiekolwiek uprawnienia Rady wygasają z chwilą ustania urzędu proboszcza. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii, proboszcz ma obowiązek powołać nową Radę lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.

§ 11

Po wyborze każdy członek Rady Parafialnej składa przysięgę podczas uroczystej Mszy św., trzymając lewą rękę na Biblii i według następującej formuły:
„Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Parafialnej przy Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu będę spełniał(a) w duchu odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Panie, Boże Wszechmogący i ta święta Ewangelia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”

 

IV. Sposób pracy.

§ 12

 1. Po wyborach ks. Proboszcz zaprasza członków Rady Parafialnej na konstytuujące (organizacyjne) posiedzenie. Posiedzeniem konstytuującym ks. Proboszcz kieruje aż do przejęcia urzędu przez wybranego przewodniczącego.
 2. Pierwszą decyzją Rady Parafialnej jest wybór sekretarza, którego zadaniem jest spisywanie protokołów z posiedzeń Rady Parafialnej.

§ 13

 1. Radą Parafialną kieruje zarząd, który składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i ks. Proboszcza. Przewodniczący, jego zastępca i sekretarz są wybierani przez Radę Parafialną.
 2. Przewodniczący wybierany jest przez wszystkich członków Rady Parafialnej w tajnym dwuetapowym głosowaniu. Pierwszym etapem jest podanie do trzech kandydatów, według własnego uznania. Trzej kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę głosów podlega wyborowi na przewodniczącego i jego zastępcę w drugim etapie głosowania. Każdy z członków Rady może na tym etapie oddać jeden głos. Kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, zostaje przewodniczącym Rady Parafialnej, a kandydat z drugą największą liczbą głosów, wiceprzewodniczącym.
 3. W szczególnej sytuacji ks. Proboszcz, na wniosek Rady Parafialnej, może odwołać jej przewodniczącego. Do odwołania przewodniczącego Rady Parafialnej niezbędne jest ¾ głosów wszystkich członków Rady Parafialnej.
 4. W przypadku rezygnacji z urzędu przewodniczącego Rady Parafialnej obowiązują przepisy § 13, p. 2.

§ 14

Przewodniczący przygotowuje razem z zarządem każdorazowe posiedzenia Rady Parafialnej i zaprasza na posiedzenia wszystkich członków. Posiedzenia Rady Parafialnej są zwoływane poprzez decyzję zarządu i odbywają się raz na kwartał (ok. 3-4 razy w roku).

§ 15

 1. W celu lepszej organizacji pracy duszpasterskiej, Rada Parafialna powołuje do istnienia trzy komisje, które mają za zadanie zająć się poszczególnymi zagadnieniami z życia i działalności Misji: liturgiczno-pastoralną, charytatywno-kulturalną i ekonomiczno-prawną. Animatorem poszczególnej komisji zostaje członek Rady, w jej skład natomiast mogą wejść inni wierni spoza Rady. Duchowni i inni członkowie Rady, którzy nie zostali wybrani do poszczególnych komisji, swoim działaniem również powinni wspomagać prace poszczególnych zespołów. Jeżeli ks. Proboszcz uzna za stosowne i niezbędne do funkcjonowania Misji, może w trakcie trwania kadencji Rady Parafialnej powołać do życia nową komisję.
 2. Zadaniem komisji liturgiczno-pastroralnej jest troska o pomoc w organizowaniu życia liturgicznego Misji, jak także przygotowywanie przebiegu uroczystych obchodów liturgicznych.
 3. Komisja charytatywno-kulturalna zajmuje się wspomaganiem działalności Parafialnej Szkoły Sobotniej, koordynowaniem pomocy charytatywnej, w miarę możliwości, wszystkim, którzy będą o nią prosili, jak również animowaniem życia kulturalnego w Misji.
 4. Zadaniem komisji ekonomiczno-prawnej jest pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność statutową Misji, przygotowywanie oficjalnych pism do urzędów niemieckich oraz zabieganie o dobra materialne Misji, niezbędne do jej funkcjonowania.

§ 16

 1. Rada Parafialna jest zdolna do podejmowania decyzji, jeżeli więcej niż połowa uprawnionych do głosowania członków jest obecna. Podejmuje ona swoje decyzje zwykłą większością głosów obecnych członków.
 2. Rada Parafialna jest organem doradczym Proboszcza Misji. Uchwały Rady Parafialnej muszą w każdym przypadku uzyskać jego aprobatę, inaczej nie mają mocy obowiązującej.
 3. Uchwały, które są sprzeczne z obowiązującą nauką wiary i obyczajów, albo z ogólnym lub diecezjalnym prawem Kościoła, nie mogą być podejmowane. W wypadkach wątpliwych rozstrzyga Arcybiskup.

§ 17

Posiedzenia Rady Parafialnej są zamknięte, chyba że dla ważnych powodów zarząd Rady Parafialnej zadecyduje inaczej. Każdy wierny ma prawo wystąpić z wnioskiem do Rady Parafialnej w formie pisemnej.

§ 18

 1. Z posiedzenia Rady Parafialnej należy sporządzić protokół końcowy, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Przy następnym posiedzeniu protokół zostaje odczytany i ewentualnie uzupełniony zgłoszonymi uwagami. Protokół powinien zostać przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych na zebraniu członków Rady Parafialnej. Taki protokół należy do urzędowych akt misji i jest przechowywany w archiwach parafii. Podlega on urzędowej wizytacji.
 2. Po przyjęciu przez Radę Parafialną protokołu końcowego umieszczany jest on również na parafialnej stronie internetowej dla zapoznania się z pracami Rady Parafialnej przez wiernych.

§ 19

Każde posiedzenie Rady powinno być poprzedzone i zakończone modlitwą.

§ 20

Jakiekolwiek zmiany w Statucie wymagają ¾ głosów wszystkich członków Rady Parafialnej.

§ 21

Niniejszy statut wchodzi w życie dnia 31 maja 2010 roku i obowiązuje do odwołania.

Kontakt

Polnische Katholische Mission
Polska Misja Katolicka

Große Freiheit 41
22767 Hamburg

Tel:  (+49) 40 / 31 00 40
Fax: (+49) 40 / 18 01 64 53
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polecane strony

Polska Misja Katolicka w NiemczechErzbistum Hamburg   Diecezja Pelplińska Stolica Apostolska  Konferencja Episkopatu PolskiGość NiedzielnyPortal Mateusz.pl Katolicka Agencja Informacyjna
Ta strona używa plików Cookies. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Strony internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
Dalsze informacje Ok