Metropolita hamburski ks. abp Stefan Heße wydał rozporządzenie, na mocy którego od soboty (09.05.20 r.) wznawia się sprawowanie Mszy św. i innych nabożeństw z udziałem wiernych. Serdecznie zachęcamy naszych Parafian do uczestniczenia we Mszy św. według ustalonego na czas pandemii porządku.

Informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. W związku z tym nadal odbywać się będą transmisje Mszy św. niedzielnej przez internet z kościoła św. Józefa o godz. 11.00.

          Link do transmisji Mszy św. niedzielnej:

          https://youtu.be/Qu0ffNB348c

 

Zasady przekraczania granic Polska – Niemcy i Niemcy – Polska

Opublikowano .

 

Przekazujemy zainteresowanym aktualne informacje Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu na temt zasady przekraczania granic pomiędzy Polską i Niemcami w okresie pandemii (stan na 20.05.2020 r.).

 

PRZEKRACZANIE GRANICY RP

 

Kontrole graniczne zostały przedłużone o kolejne 30 dni, do 12 czerwca 2020 r. Kwarantanna obowiązuje do odwołania.

 

Z zagranicy wjadą do Polski:

 

1) obywatele RP;

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

4) dyplomaci;

5) cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

-  obywatele Unii Europejskiej wykonujący pracę w podmiocie znajdującym się na terytorium Polski;

-  cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP (w tym pełniących funkcję w zarządzie osoby prawnej) - potwierdzonego wpisem do KRS lub CEiDG;

-  cudzoziemcy wykonujący pracę na terytorium RP na zasadach oddelegowania na terytorium Polski;

-  cudzoziemcy posiadający ważne dokumenty warunkujące dostęp do polskiego rynku pracy jak: zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, zezwolenie należące do kategorii zezwoleń jednolitych jak np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;

-  cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania ww. zezwolenia na mocy przepisów szczególnych;

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

W tej sprawie należy się kontaktować z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Każda osoba przekraczająca granice jest poddawana kontroli sanitarnej i skierowana na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. 

 

8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

 

Osoby przekraczające polską granicę i kierowane na obowiązkową 14-dniową kwarantannę nie muszą wypełniać kart lokalizacji. Ich dane są wprowadzane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej bezpośrednio do bazy danych podczas kontroli. Istnieje natomiast możliwość wypełnienia karty lokalizacyjnej i przekazania jej funkcjonariuszowi Straży Granicznej.

 

Od 16 maja zniesiony został zakaz sprowadzania z zagranicy i wywozu za granicę RP oraz przewozu przez jej terytorium zwłok i szczątków ludzkich.

 

 

KWARANTANNA W POLSCE

 

W dniu 16 maja weszło w życie nowe rozporządzenie RM w sprawie ustanowienia niektórych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – zastąpiło poprzednie rozporządzenie regulujące m.in. kwarantannę.

Obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie muszą poddać się wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski. 

Wymóg odbycia 14-dniowej kwarantanny domowej obowiązuje do odwołania.

Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać funkcjonariuszowi Straży Granicznej adres, pod którym będzie odbywał kwarantannę. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

Kwarantannie podlegają wszyscy domownicy w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do obowiązkowej kwarantanny wspólnie z nimi zamieszkująca przekroczyła granicę państwową po 31 marca.

 

Kwarantanny, po przekroczeniu granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać:

1) załogi statku powietrznego w rozumieniu ustawy Prawo lotnicze,

2) rybacy i marynarze:

     o  rybacy w rozumieniu ustawy o pracy na statkach rybackich,

     o  marynarze lub rybacy powracający po zakończeniu zatrudnienia,

     o marynarze w rozumieniu ustawy z o pracy na morzu, w tym marynarze schodzących ze statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji, marynarze udający się do portu na terytorium RP w celu bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia, osoby wykonujące pracę na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,

     o  załogi, o których mowa w ustawie o żegludze śródlądowej

     o  załogi statków w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim,

3) kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, w tym

     o kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu za granicą odpoczynku,

4) obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,

5) kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,

6) kierowcy wykonujących transport osób samochodami do 9 osób wraz z kierowcą, gdy przewożą pasażerów.

 

Kwarantanny nie muszą także odbywać:

 

7) osoby przekraczające granice w celu prac w gospodarstwie rolnym

8) żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierze wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa,

9) członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego (zniesione zostało ograniczenie wyłączenia do tranzytu),

10) inspektorowie administracji morskiej

11) osoby podróżujące w tranzycie przez Polskę, przy czym tranzyt dozwolony jest w korytarzu 12-godzinnym, między godzinami 19 a 7, w tym kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy przemieszczają się przez PL w celu odbioru odpoczynku w swoim kraju lub w celu powrotu po odpoczynku do państwa, w którym są zatrudnieni.

 

 W uzasadnionych przypadkach o skróceniu kwarantanny lub zwolnienia z obowiązku jej odbycia może zdecydować inspektor sanitarny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.

 

Z kwarantanny zwolnione są także osoby zobowiązane do wykonania testu na SARS-CoV-2 – na czas wykonania testu oraz dojazdu do i powrotu z miejsca wykonania testu.

 

Obowiązek kwarantanny nie dotyczy także przekraczania granic wewnętrznych UE:

 

1) przez osoby przybywające do PL z terytorium innych PCz oraz EOG w związku z czynnościami zawodowymi, służbowymi lub zarobkowymi wykonywanymi w PL lub w tych państwach (dotychczas tylko osoby wykonujące takie aktywności w państwach sąsiadujących z PL),

2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej nauki;

3) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem

Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.

 

Od 16 maja ze zwolnienia mogą korzystać także osoby wykonujące zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej).

 

Przepisy zostały przez ustawodawcę sformułowane szeroko, nie ma znaczenia jakie obywatelstwo posiada osoba deklarująca wjazd do RP w celach zawodowych, zarobkowych, służbowych, lub w celach związanych z nauką czy studiami, z jaką częstotliwością przekracza granicę, lub też w jakiej odległości od granicy wykonuje/ realizuje te czynności. Tym samym, SG ocenia jedynie, czy cel przekroczenia pozostaje w związku z czynnościami zawodowymi, służbowymi lub zarobkowymi, a nie bada, czy następuje regularność w przekraczaniu granicy.

 

W praktyce funkcjonariusze SG wymagają odpowiednio okazania umowy o pracę, kontraktu lub zaświadczenia od pracodawcy, delegacji służbowej lub polecenia wyjazdu, wyciągu z CEIDG/KRS albo zaświadczenia ze szkoły, uczelni. W przypadku cudzoziemców należy okazać: zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, zezwolenie należące do kategorii zezwoleń jednolitych jak np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. W miarę możliwości dokumenty te powinny być dostępne w polskiej wersji językowej.

 

 

POWRÓT DO POLSKI

 

Aktualnie nieczynne są połączenia lotnicze i kolejowe, a większość operatorów autokarowych zawiesiła połączenia. Wprowadzona kontrola graniczna została przedłużona do 13.05, zawieszenie ruchu lotniczego zostało przedłużone do dnia 09.05. Ruch kolejowy jest zawieszony do odwolania. Etapy znoszenia ograniczeń dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy 

 

Kursowanie z Hamburga i Hanoweru wznowiła linia Sindbad

Od poniedziałku 4 maja br. odbywają się połączenia:

- trasa północna: z Bremy (o godz. 18.15) przez Tostedt (19.15), Hamburg (godz. 20.30) z przesiadką w Berlinie (dalej przez m.in. Słubice, Poznań) do Warszawy oraz na północ Polski (do Gdańska) (rozkład jazdy)

- trasa południowa: od niedzieli 10.05. - przez Tostedt (19.15), Hamburg (godz. 20.30) przesiadka w Berlinie, dalej do Katowic, Krakowa, Przemyśla (rozkład jazdy)

 

Linia FlixBus Polska nadal operuje między Polską a Niemcami tylko na jednej trasie: Szczecin – Berlin. Wszelkie bieżące informacje dostępne są na stronie: https://www.flixbus.pl/koronawirus-informacje

 

Istnieją następujące możliwości powrotu do Polski:

-  autokarem: linią SINDBAD z Bremy, Hamburga i Hanoweru, linią Flixbus z Berlina

-  prywatnym samochodem – informacja o sytuacji na granicach jest dostępna na stronie SG, generalnie ruch odbywa się na bieżąco;

-  koleją lub innym środkiem transportu do granicy, którą można przekroczyć pieszo i kontynuować podróż po stronie polskiej. Na naszej stronie https://www.gov.pl/web/niemcy/powrot-do-polski-z-berlina-i-okolic jest informacja o czynnych przejściach granicznych i dojeździe do nich.

 

 

POWRÓT Z INNYCH PAŃSTW PRZEZ NIEMCY

Obywatele RP mogą wracać tranzytem do Polski. Warto okazać się dokumentem zawierającym informację o zameldowaniu/zamieszkaniu w Polsce. Przejazd (obywateli polskich przez terytoriom Niemiec) do pracy zarobkowej (w innych krajach) jest dopuszczalny, o ile zapewniony jest wjazd do danego państwa.

 

 

 

ZAMKNIĘCIE GRANIC RFN

 

RUCH OSOBOWY

 

Osoby podróżujące bez ważnego powodu nie mają prawa wjazdu do Niemiec.

 

W ruchu osobowym prawo do przekraczania granicy mają:

- osoby posiadające ważny powód do wjazdu/wyjazdu na/z terytorium RFN, np. leczenie, powrót do miejsca stałego zamieszkania w Niemczech (niezależnie od posiadanego obywatelstwa) lub tranzyt przez terytorium Niemiec do kraju stałego zamieszkania; 

- osoby pracujące w obszarach przygranicznych.

Nie są wpuszczane osoby posiadające objawy zachorowania na COVID-19 (wyjątek – obywatele DE są wpuszczani zawsze i przekazywani odpowiednim służbom sanitarnym). W momencie przekraczania granicy należy uprawdopodobnić podawany powód przekroczenia granicy. Powodem do przekraczania granicy nie są m.in. odwiedziny partnera, opieka nad psem, udział w przeprowadzce itp.  Ostateczną decyzje podejmuje funkcjonariusz policji federalnej na granicy.

 

Obywatele RP mogą wracać tranzytem do PL. Warto okazać się dokumentem zawierającym informację o zameldowaniu/zamieszkaniu w Polsce. 

 

Przejazd (obywateli polskich przez terytoriom Niemiec) do pracy zarobkowej (w innych krajach) jest dopuszczalny, o ile zapewniony jest wjazd do danego państwa. Polscy pracownicy muszą być uprzednio poinformowani o warunkach wjazdu do kraju docelowego oraz uzyskać odpowiednie zezwolenia. Należy mieć ze sobą wszystkie dokumenty, które udowadniają pracę zarobkową w każdorazowym kraju (np. nazwa i siedziba  firmy, zamierzony czas pracy, umowa o pracę, planowany powrót itp. - to nie jest zamknięta lista).

Podczas podróży tranzytowej przez Niemcy należy poruszać się tylko po autostradach i głównych drogach. 

 

W samochodzie może się znajdować tylko kierowca lub członkowie jednego gospodarstwa domowego. W busach należy zachować odstęp 1,5 m. Karom za nieprzestrzeganie nakazu zachowania odległości 1,5 m podlega zarówno kierowca, jak i pasażerowie. 

 

RUCH TOWAROWY 

 

Ruch towarowy został utrzymany. Wszystkie działania rządu RFN i krajów związkowych mają na celu utrzymanie płynności międzynarodowego transportu towarów. Na przejściach granicznych, gdzie wprowadzono kontrole, ciężarówki są przepuszczane osobnym pasem.

 

KWARANTANNA W NIEMCZECH

 

Z dniem 20 maja we wszystkich krajach związkowych h.o.k. kwarantanna przestała obowiązywać osoby przyjeżdżające z państw UE i EOG.


Zgodnie z obowiązującymi w Hamburgu, Szlezwiku-Holsztynie i Bremie przepisami do odbycia 14-dniowej kwarantanny zobowiązane są wyłącznie osoby przyjeżdzające z państw trzecich, tj. spoza Unii Europejskiej oraz Islandii, Księstwa Lichtenstein, Norwegii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa, w tym także osoby, które podróżując faktycznie z państwa trzeciego przekroczyły granicę zewnętrzną UE w innym państwie członkowskim. Wymóg może być przywrócony wobec osób przyjeżdżających z państwa, gdzie zgodnie z danymi RKI i ECDC łączna liczba nowych zakażeń z ostatnich siedmiu dni przekroczy 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Zachowane zostały dotychczasowe wyłączenia z kwarantanny.

 

 

Przepisy o kwarantannie obowiązują do:

Land

Termin

Hamburg 18.05. do 31.05.br.

Brema

20.05 do 05.06.br.

Dolna Saksonia*

10.05 do 27.05.br.

Szlezwik-Holsztyn

17.05. do 15.06.br.

 

Należy pamiętać, że termin obowiązywania ww. przepisów nie oznacza, że w danym dniu kwarantanna zostanie zniesiona. Obowiązywanie przepisów może zostać przedłużone.

 

* Na terenie Dolnej Saksonii wymóg odbycia kwarantanny przez wszystkich przejeżdżających został zawieszony. Wyższy Sąd Administracyjny Dolnej Saksonii (Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht) postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. tymczasowo zawiesił stosowanie przepisów landowych wprowadzających obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla wszystkich przyjeżdżających zza granicy do Dolnej Saksonii, uznając je za niezgodne z prawem.

 

 

KONTAKTY

 

W sprawie zasad przekraczania granicy i odbywania kwarantanny w Polsce proponujemy kontakt ze Strażą Graniczną:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej: tel. +48 68 358 21 11

https://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/komenda/napisz-do-nas/19082,Kontakt.html

 

Kontakt do SG w sprawie ograniczeń w ruchu granicznym w związku z panującą sytuacją epidemiczną: https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/utrudnienia-w-ruchu/8312,Infolinia-Strazy-Granicznej.html

 

Zakres cudzoziemski           Zakres graniczny

22 500 43 35                           22 500 48 39

                                              22 513 54 68

                                              22 500 41 49

                                              22 500 48 34

                                              22 500 48 88

                                              22 500 41 45

                                              22 513 54 56

 

Infolinia MSZ dot. możliwości przekraczania granic: +48 22 523 8880 

 

Infolinia NFZ – w sprawie zasad kwarantanny: 800 190 590 lub (+48) 22 125 66 00

 

 

STRONY INTERNETOWE

 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.gov.pl/koronawirus

 

Informacje Straży Granicznej dostępne są na stronie: strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8302,Zamykamy-granice-przed-koronawirusem.html

 

Na naszej nowej stronie internetowej gov.pl/niemcy są dostępne informacje na temat:

- Aktualnej sytuacji w Niemczech i wprowadzonych ograniczeń: https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sarscov-2-w-niemczech 

- Zamknięcia granic Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/niemcy/przeciwdzialanie-epidemii-koronawirusa 

- Możliwości powrotu do Polski: https://www.gov.pl/web/niemcy/powrot-do-polski-z-berlina-i-okolic

- Zmian w funkcjonowaniu placówek dyplomatycznych w DE: https://www.gov.pl/web/niemcy/zamkniecie-urzedow-dla-interesantow 

 

Kontakt

Polnische Katholische Mission
Polska Misja Katolicka

Große Freiheit 41
22767 Hamburg

Tel:  (+49) 40 / 31 00 40
Fax: (+49) 40 / 18 01 64 53
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polecane strony

Polska Misja Katolicka w NiemczechErzbistum Hamburg   Diecezja Pelplińska Stolica Apostolska  Konferencja Episkopatu PolskiGość NiedzielnyPortal Mateusz.pl Katolicka Agencja Informacyjna
Ta strona używa plików Cookies. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Strony internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
Dalsze informacje Ok